Search
Close this search box.
Inloggen

Algemene Voorwaarden
Financiële Adviesdesk

Algemene Voorwaarden (01-12)

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Financiële Adviesdesk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 53690419. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaar van de Financiële Adviesdesk en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voorde Financiële Adviesdesk werkzaam zijn.

De wederpartij van de Financiële Adviesdesk is degene aan wie de Financiële Adviesdesk enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon zijn of een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever’’.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Financiële Adviesdesk gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door de Financiële Adviesdesk gesloten lidmaatschap overeenkomsten waarbij de Financiële Adviesdesk zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een
overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Financiële Adviesdesk zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden bindende Financiële Adviesdesk slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Financiële Adviesdesk en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van de Financiële Adviesdesk zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2. Aan de Financiële Adviesdesk verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van de Financiële Adviesdesk, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit wat partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Financiële Adviesdesk een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Financiële Adviesdesk is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel schriftelijk aan de Financiële Adviesdesk heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van)de Financiële Adviesdesk heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.

Indien opdrachtgever binnen de termijn 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) de Financiële Adviesdesk heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door de Financiële Adviesdesk aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door de Financiële Adviesdesk gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van de Financiële Adviesdesk het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is de Financiële Adviesdesk toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover de Financiële Adviesdesk bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Financiële Adviesdesk is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 De Financiële Adviesdesk is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van de Financiële Adviesdesk wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal de Financiële Adviesdesk opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. De Financiële Adviesdesk is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voor de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten welke de kostprijs van de Financiële Adviesdesk beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door de Financiële Adviesdesk  voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van de Financiële Adviesdesk, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan de Financiële Adviesdesk te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van de Financiële Adviesdesk aanleiding geeft, is de Financiële Adviesdesk bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door de Financiële Adviesdesk opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de Financiële Adviesdesk die zij nodig heeft voor een correctie uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van de Financiële Adviesdesk zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is de Financiële Adviesdesk  bevoegd over tegaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de Financiële Adviesdesk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan de Financiële Adviesdesk verschafte informatie.

Artikel 7: aansprakelijkheid van C.C.P.C.

7.1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van de Financiële Adviesdesk evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de door de Financiële Adviesdesk bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Financiële Adviesdesk wordt uitgekeerd, inclusief het door de Financiële Adviesdesk  te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2. In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Financiële Adviesdesk in een specifiek geval geen dekking verleend,is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van de Financiële Adviesdesk evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de doorde Financiële Adviesdesk bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar inrekening gebrachte premie.

7.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4. De Financiële Adviesdesk is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5. De Financiële Adviesdesk is nimmer aansprakelijk voor welk schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door de Financiële Adviesdesk gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door de Financiële Adviesdesk kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6. De Financiële Adviesdesk is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan de Financiële Adviesdesk verzonden (email)berichtende Financiële Adviesdesk niet hebben bereikt.

7.7. De Financiële Adviesdesk  is nimmer aansprakelijk voor welk schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling vande Financiële Adviesdesk , afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie vande Financiële Adviesdesk  niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van de Financiële Adviesdesk voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met e Financiële Adviesdesk indien de Financiële Adviesdesk zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op al geleverde diensten, dienen onverminderd door de opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. De Financiële Adviesdesk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor de Financiële Adviesdesk redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van de Financiële Adviesdesk en ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van de Financiële Adviesdesk geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden,bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van de Financiële Adviesdesk kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2. Door de opdrachtgever aan de Financiële Adviesdesk verstrekte persoonsgegevens zullen door de Financiële Adviesdesk niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor ander doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover de Financiële Adviesdesk op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van de Financiële Adviesdesk, zal de Financiële Adviesdesk betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de Financiële Adviesdesk is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De Financiële Adviesdesk is aangesloten bij het klachteninstituut Financiële dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.014760. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan de geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegenover de Financiële Adviesdesk in verband met door de Financiële Adviesdesk verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11: Verval van recht

12.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

Scroll naar boven